Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Vi er en totalentreprenør som dekker hele Norge. Vi har spesialisert oss på rasjonelle og funksjonelle forretnings- og næringsbygg, som produksjonslokaler, lagerhaller, kontorer og salgslokaler.

Sikkerhetskurs

Vi jobber kontinuerlig for å bedre helse, miljø og sikkerhetsnivået på våre prosjekter. Vi har derfor besluttet at absolutt alle som jobber på våre bygg- og anleggsplasser skal gjennomføre en obligatorisk HMS-opplæring.

Gå til sikkerhetskurs i Veidekke Entreprenør

Vårt mål

Å sørge for at alle som arbeider i og for Veidekke Logistikkbygg har et sikkert, samt fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø er det viktigste vi gjør.  Vi jobber hele tiden med at det skal bli flere gode arbeidsår for alle.

Som en del av Veidekkekonsernet har det i Veidekke Logistikkbygg vært jobbet spesielt målrettet med ulike HMS-tiltak fra 2011. Hovedmålet vårt er fortsatt et skadefritt Veidekke Logistikkbygg. Dette arbeidet fortsetter videre med flere tiltak gjennom de kommende år for å nå Veidekkes delmål om H2 verdi (antall fraværsskader og skader uten fravær, men med medisinsk behandling) på nivå 4.(4 skader pr million arbeidede timer).

Her vil vi blant annet jobbe med:

Akseptkriterier.

Akseptkriterier

For å senke risikonivået i selskapet, er vi nødt til å øke forståelsen hos den enkelte for risikoelementer i arbeidshverdagen. Alle som jobber i og for Veidekke Logistikkbygg skal forstå og kunne håndtere de potensielle farene som arbeidet innebærer. Derfor er arbeidet med risiko svært viktig, og en prioritert oppgave framover. Blant annet vil alle nyansatte få 40 timers HMS kurs ved oppstart, samt at alle på byggeplassene vil gå gjennom egne sikkerhetskurs.

Sykefravær:

Veidekke Logistikkbygg har etablert gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Men det er en primær oppgave for oss å jobbe aktivt i prosjektene med involverende planlegging og tilrettelegging slik at vi unngår at noen som følge av arbeidet pådrar seg plager eller skader. Det er viktig for oss så tidlig som mulig å gripe fatt i forhold som kan bidra til skade og plager. Dette oppnår vi først og fremst gjennom åpen og god dialog ute på prosjektene, mellom arbeidstagerne og deres ledere. Trivsel er en viktig faktor for godt arbeidsmiljø og en god indikator på om forholdene på arbeidsplassen er sunne og motiverende. Vi utfører kontinuerlige målinger for arbeidsforhold og trivsel. Resultatene viser at våre medarbeidere jevnt over trives svært godt.

Vi har egen bedriftshelsetjeneste gjennom Veidekke Entreprenør. Gjennom denne blir det med 3 års mellomrom utført grundig arbeidsmiljøkartlegging med deltagelse fra alle ansatte.

Gjennom denne ordningen har vi også tilgang til avtaler med fysioterapi og psykolog bistand i gitte tilfeller.

Beredskap:

Når ulykken først inntreffer gjelder det å være godt forberedt og trenet på å begrense skadene så mye som mulig.

Våre arbeidstagere gjennomgår med 5 års mellomrom egne førstehjelpskurs. Våre funksjonærer oppretter egne beredskapsplaner for hvert prosjekt, og blir trenet med større beredskapsøvelser på enkelte prosjekt.

 

Beredskapsøvelse.

(Foto fra beredskapsøvelse)

Vil du snakke med oss om dette?

Roar Kristiansen

Daglig leder

M: +47 916 90 080

roar.kristiansen@veidekke.no